Citizen Forma 8952-088671 34.5mm (2hand)

Citizen Quartz 3800-451287 33mm (2hand)

Citizen Quartz 5500-F50107 37mm (2hand)

Citizen Crystron 4-850904 36mm (2hand)

Citizen Exceed 5639-F61761 32mm (2hand)

Citizen Vintage 4-851315 28mm (2hand)

Citizen Quartz 2200-4-Y50351 25mm (2hand)

Citizen Junction Square 5930-L07411 25mm (2hand)

Citizen Crystron 4-730585 36.5mm (2hand)

Citizen Exceed 4645-E61902 36mm (2hand)

Citizen Vintage 4-796161 37mm (2hand)